Asiakaspalvelu avoinna ma-pe 9.00-16.00
029 170 2070

myynti(a)luottorahoitus.fi

Voitte hakea yritysluottoa, mikäli teillä

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste sisältää kuvauksen BAF Finance Oy:n asiakkailtaan keräämien henkilötietojen tallentamisesta ja henkilötietojen käyttämisestä.

Rekisterinpitäjä

BAF Finance Oy

Y-tunnus: 2767481-4

Osoite: Pikku Satamakatu 3-5, 00160 Helsinki

Puhelin: 029 170 2070

Sähköposti: asiakaspalvelu@baffinanace.fi

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö

Teemu Hallivuori, CMO

Sähköposti: asiakaspalvelu@baffinance.fi


Rekisterin nimi

BAF Finance Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri


Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on asiakastietojen osalta asiakkaan hyväksyntä ja sopimuksen täytäntöönpano. Markkinointitietojen osalta rekisterinpitäjän oikeutettu etu suorittaa myyntiä ja suoramarkkinointia. Osaa henkilötiedoista voidaan käsitellä myös lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on BAF Finance Oy:n toimintaan liittyvien tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen, asiakastoimintojen ylläpito ja viestintä sekä myynti ja markkinointi.

Henkilötietoja käsitellään mm. seuraavia tarkoituksia varten:

- BAF Financen Oy:n tarjoamien palvelujen toteuttaminen ja kehittäminen.

- Lakien, sääntelyn ja määräysten mukaisten tunnistamis-, tuntemis-, säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitaminen.

- Koko asiakassuhteen elinkaaren hallinta, kuten asiakas-, viestintä-, kontakti- ja toimeksiantohistorian ylläpitäminen ja kehittäminen tietosuojalainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

- Väärinkäytösten, havaitun rikollisen toiminnan tai sellaisen epäilyn sekä ongelmatilanteiden ehkäisy ja selvittäminen.

- Asiakkaan tuntemistietoja ja muita henkilötietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ja sen rikoksen, jolla rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu, tutkintaan saattamista varten.

- Myynnin ja markkinoinnin toteuttamiseksi potentiaalisille sekä olemassa oleville asiakkaille.

Rekisterin tietosisältö

BAF Finance Oy voi kerätä ja säilyttää rekisterissään seuraavanlaisia tietoja:

- Asiakkuuden luomiseen ja asiakkaan tuntemiseen ja tunnistamiseen tarvittavat yhteystiedot (esim. puhelinnumero, sähköpostiosoite ja postiosoite) sekä luonnollisen henkilön henkilötiedot (esim. nimi, asiointikieli, sukupuoli, syntymäaika, henkilötunnus) tai oikeushenkilön vastaavat tiedot (esim. nimi, Y-tunnus)

- BAF Finance Oy:n rahoituspalveluiden käytön tarkoitusta ja käyttämisedellytyksiä määrittelevät tiedot (esim. haetun lainan määrä, takaisinmaksuajan pituus, tase ja tulostiedot)

- Kaikki asiointitiedot, myös kesken jääneistä asiakkuus- ja/tai lainahakemuksista

- Lainsäädäntövelvoitteiden täyttämisen edellyttämät tiedot, kuten rahanpesun ja terrorismin selvittämisestä ja estämisestä annetun lain velvoitteiden täyttämisen edellyttämät tarpeelliset tiedot (esim. AML- ja CFT-säädösten mukaiset kyselyt)

- IP-osoitteet ja evästetiedot

- Tiedot suoramarkkinoinnin suostumuksista ja kielloista

- Tiedot ulkoisista tietolähteistä ja tietojen luovutuksista

- Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

- BAF Finance Oy voi käyttää yhtä tai useampaa luottotietoyritystä tarjoavaa yritystä henkilö- ja luottotietojen tarkistamiseksi ja väärinkäytösten estämiseksi, ja säilyttää tiedot tehdyistä tarkistuksista.


Rekisterin tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

- asiakkaalta itseltään

- luotto- ja yritystietorekistereistä

- yhteys- ja osoitetietorekistereistä

- pankeilta tai muilta luotettavilta tahoilta

- viranomaisten pitämistä rekistereistä.

Yhtiö voi kerätä tietoja myös muista tietolähteistä asiakas- ja markkinointiviestinnän kohdistamiseksi tuotteistaan ja palveluistaan kiinnostuneille henkilöille tietosuojalainsäädännön sallimissa rajoissa.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut, häntä koskevat tiedot. Mikäli rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, voi rekisteröity esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön. BAF Finance Oy korjaa esitetyn virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivästystä.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia itseään koskevan henkilötiedon poistamista sekä peruuttaa suostumuksensa silloin, kun henkilötietojen käsittely perustuu suostumukselle.

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on myös oikeus vastustaa itseensä kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Rekisteröidyn tulee vaatimuksensa yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustaa tällaista käsittelyä. BAF Finance Oy voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

Rekisteröidyllä on myös oikeus milloin tahansa, ilman perusteluja ja maksutta vastustaa käsittelyä, mukaan lukien profilointia niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.

Kaikki tämän kohdan mukaiset pyynnöt ja vaatimukset koskien rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti selosteen kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

Tietojen luovutukset ja siirrot

Tietoja voidaan luovuttaa:

- Markkinointi- ja tutkimustarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista

- Laskutus- ja perintätoimistoille ja viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa

- BAF Finance Oy:n kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille, jotka sijaitsevat Euroopan talousalueella

- Tietoja luotoista ja niiden hoitamisesta voidaan luovuttaa myös kolmansille osapuolille rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella

- Yhtiö voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä apunaan lukuunsa toimivia henkilötietojen käsittelijöitä, joille tämän selosteen mukaisia henkilötietoja siirretään käsiteltäviksi. Tällaisia alihankkijoita ovat esimerkiksi yhtiön IT- ja järjestelmäalihankkijat.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytys

Mahdollinen asiakkuuksiin ja hakemuksiin liittyvä sähköinen ja manuaalinen aineisto voidaan säilyttää viiden vuoden ajan. Säilytysvelvollisuus jatkuu koko asiakkuuden ajan ja edelleen asiakkuuden aktiivisten toimenpiteiden päätyttyä viisi vuotta.

Manuaalinen aineisto säilytetään asianmukaisesti lukituissa tiloissa. Sähköisesti tallennettu tieto säilytetään vastaavasti, asianmukaisesti suojatussa, käyttäjän tunnistautumisen vaativassa tietojärjestelmässä viiden vuoden ajan viimeisestä hakemuksesta tai muusta asiakastapahtumasta. Rekisterin käyttöön on oikeus vain niillä työntekijöillä, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä kyseisiä tietoja.

Tiedot käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä niihin pääse käsiksi yrityksen ulkopuoliset tahot. Tiedot on suojattu palomuureilla ja muilla teknisillä keinoilla. Tietoliikenne selaimen ja palvelimen välillä on salattu SSL-salauksella.


Evästeet

Eväste (cookie) on tunnistetiedosto, jonka verkkopalvelu lähettää tietokoneelle. Sen avulla hallitaan palvelutapahtumaa. BAF Finance Oy käyttää evästeitä vain parantaakseen käyttäjäkokemuksia ja palvelun yleistä tasoa sekä analysoidakseen www-sivustonsa käyttöä markkinoinnin ja laaduntarkkailun näkökulmasta.

BAF Finance Oy saattaa käyttää myös ns. kolmannen osapuolen evästeitä, esimerkiksi www-sivustojen käytön analysoimisessa ja arvioimisessa.

Rekisteröity voi halutessaan muuttaa web-selaimensa asetuksia ja estää evästeitä tai saada tietoa evästeiden kulloisestakin käyttämisestä. Mikäli kaikki evästeet estetään, saattaa BAF Finance Oy:n ja sen käyttämien kolmansien osapuolien palvelut lakata toimimasta kokonaan tai osittain.


Muutokset

BAF Finance Oy voi muuttaa tätä rekisteriselostettaan. Ajantasainen rekisteriseloste on saatavilla BAF Finance Oy:n hallinnoimilla internet-sivuilla (www.luottorahoitus.fi ).